โรงแรมภาคใต้
เมนูหลัก
หน้าแรก
สมาชิก
ติดต่อเรา
กระดานข่าว
วิธีการจองทัวร์
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
America
Africa
Australia
Asia
Europe
อุณหภูมิทั่วโลก
ทําหนังสือเดินทาง
พยากรณ์อากาศจีน
ทัวร์ 1 วัน
ทัวร์ 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ 5 วัน 4 คืน
โรงแรมภาคเหนือ
โรงแรมภาคตะวันออก
โรงแรมภาคตะวันตก
Gallery
Gallery
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register

ล่องเรือสำราญหรู แม่น้ำแยงซีเกียง อู่ฮั่น ฉงชิ่ง คุนหมิง (ZH) 8 วัน

 

Century Diamond
Yangtze River CruiseYangtze River CruiseYangtze River CruiseYangtze River CruiseYangtze River Cruise
Century Diamond
Yangtze Explorer
Yangtze River CruiseYangtze River CruiseYangtze River CruiseYangtze River CruiseYangtze River Cruise
Yangtze Explorer
Yangtze River Cruise
Yangtze River CruiseYangtze River CruiseYangtze River CruiseYangtze River CruiseYangtze River Cruise
Century Star
Yangtze River Cruise
Yangtze River CruiseYangtze River CruiseYangtze River CruiseYangtze River CruiseYangtze River Cruise 
Yangtze Angel

Yangtze River Cruise

Yangtze

 

Yangtze River Cruise
Yangtze River CruiseYangtze River CruiseYangtze River CruiseYangtze River CruiseYangtze River Cruise
Blue Whale

 

เรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว MV CENTURY STAR
อู่ฮั่น-อี๋ชาง-ต้าจู๋-ฉงชิ่ง
อลังการเขื่อนยักษ์ระดับกินเนสบุ๊ค
เมนูเด็ด..สุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง

เพลิดเพลินทิวทัศน์ 3 ช่องแคบ ชวีถังเสีย อูเสีย ซีหลิงเสีย
หอนกกระเรียนเหลือง-ถ้ำเสวี่ยอวี้ต้ง-ต้าจู๋ เป่าติงซาน

 

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ

24.00  น.    คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ F 7 -10   สายการบิน   SHENZHEN AIRLINES  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน

 

วันที่สอง      เซินเจิ้น - อู่ฮั่น - หอนกกระเรียนเหลือง - ถนนเจียงฮั่น

02.30 น.     เหิรฟ้าสู่สนามบินเมืองเซินเจิ้น   โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINES  เที่ยวบินที่ ZH 9794

06.00 น.     ถึงเมืองเซินเจิ้น (Shenzhen)      เมืองเซินเจิ้นเป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร 

                  มีสถานะเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุด และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้

                  รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก (อาหารว่าง-บนเครื่อง)

08.30 น.     เหิรฟ้าสู่เมืองอู่ฮั่น  โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINES  เที่ยวบินที่ ZH 9853

09.55 น.     ถึงท่าอากาศยานเมืองอู่ฮั่น จากนั้นนำท่านสู่ภัตตาคาร

กลางวัน       äรับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร  ต่อจากนั้นนำท่านชม  หอกระเรียนเหลือง(หวงเฮ่อโหลว)  เป็นหอ 1 ใน 3 ที่มีชื่อเสียงของ

                  จีนอันได้แก่ หอเอี้ยหยาง ของมณฑลหูหนาน และหอเถิงหวังเก๋อ ของเมืองหนานชางมณฑลเจียงซี  เดิมปี ค.ศ.223 ตั้งอยู่ที่

                  เหมืองหูเป่ยอู่ชางเสอซัน ซึ่งได้รับการบูรณะอย่างจริงจังปัจจุบันเป็นครั้งที่ 4 และอาคารโดยรอบ ได้รับการสร้างใหม่ในลักษณะ

                  ของอาคารแบบดั้งเดิม ซึ่งทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่นิยมกันมาก ปัจจุบันหอนี้เป็นที่จัดงานแสดงงานเขียนอักษรจีนและ

                  งานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงหลายยุคสมัย 

เย็น             äรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านสู่ถนนเจียงฮั่น ย่านการค้าที่พลุกพล่านที่สุดของเมืองอู่ฮั่น   อิสระตามอัธยาศัย

                  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าหลากหลายยี่ห้อ ทั้งแบรนด์แนม  และสินค้ากีอปปี้นานาชนิดได้อย่างจุใจ

                  พักWUHAN  MAY FLOWER  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม      อู่ฮั่น -วัดกุยหยวน  - จิงโจว-กำแพงเมืองโบราณ – พิพิธภัณฑ์จิงโจว- อี๋ชาง

เช้า              äรับประทานอาหารที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อารามสถานเลื่องชื่ออีกแห่งหนึ่งของประเทศจีน วัดกุยหยวน 

                    อายุราว 300 ปีสถานที่แห่งนี้เป็นอารามเก่าแก่ 1 ใน 4 ที่ยิ่งใหญ่ในเมืองอู่ฮั่นที่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศต่างหลั่งไหล

                   กันมาขอพร  นำท่านมนัสการ พระอรหันต์500องค์ที่ปั้นจากดินเหนียวฉาบด้วยสีทองด้านหลังติดริมฝั่งแม่น้ำของวัดให้

                   ท่านนมัสการพระโพธิสัตย์กวนอิมเพื่อความเป็นสิริมงคล

กลางวัน       äรับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร    หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองจิงโจว(เมืองเกงจิ๋ว) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเมือง

                  เจียงหลิง อยู่ทาง ด้านทิศใต้ของเมืองซาซื่อ ริมฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง เป็นที่แก่งแย่งของนักรบทั้งหลายตั้งแต่สมัยโบราณกาล

                  ในสมัยสามก๊กซึ่งมีก๊กเว่ย ก๊กจั๋ว และก๊กอู๋ได้เปิดสงครามเพื่อชิงเมืองจิงโจว จึงมีร่องรอยประวัติศาสตร์เหลือไว้มากมาย

                  ต่อจากนั้นชม กำแพงเมืองโบราณ ชื่อโบราณเจียงหลิง

                  มีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร กว้าง 3.75 กิโล ยาว 10.5 กิโล สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยู่ด้านบน

                  ซึ่งได้รับการดูแล รักษาเป็นอย่างดี พร้อมชมทัศนียภาพโดยรอบหรือเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านมุ่งเดินทางสู่

                  พิพิธภัณฑ์จิงโจว  แล้วนำท่านสู่เมืองอี๋ชาง

เย็น             äรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร     จากนั้นลงเรือสำราญหรู MV CENTURY STAR ระดับ 5 ดาว  ออกแบบโดยยึดหลัก

                  มาตรฐานโรงแรม 5 ดาว เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง นอกจากนี้ยังมีห้องโถงขนาดใหญ่ 5 ชั้น คอฟฟี่

                  บาร์ 6 ชั้น ห้องสันทนาการ ห้องซาวน่า เป็นต้น

                  พักบนเรือสำราญ “MV CENTURY STAR” ( เรือระดับ  5ดาว )

วันที่สี่          อี๋ชาง – เขื่อนซานเสียต้าป้า(ระดับกินเนสบุ๊ค) - ช่องแคบซีหลิงเสีย

เช้า             äรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ     ท่านจะได้ชมอภิมหาโปรเจ็คต์ระดับโลก เขื่อนซานเสียต้าป้า ซึ่งได้รับการ

                  บันทึกกินเนสบุ๊ค เป็นโครงการที่ใหญ่โตที่สุดอีกอย่างหนึ่งของจีนนับตั้งแต่การสร้างกำแพงเมืองจีนและเป็นที่น่าภูมิใจ

                  เป็นอย่างยิ่ง เพราะการออกแบบเขื่อนทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรชาวจีน  ตัวเขื่อนมีความยาวทั้งหมด 2,309 เมตร 

                  สันเขื่อนสูง 185 เมตร ช่องระบายน้ำของเขื่อนยาว 483 เมตร มีประตู ให้เรือผ่าน 5 ลำดับชั้น  นอกจากนี้เขื่อนนี้ยังถูก

                 สร้างให้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ถึง 7 เร็กเตอร์

กลางวัน      äรับประทานอาหารบนเรือ   จากนั้นเรือแล่นสู่ ช่องแคบซีหลิงเสีย  ซึ่งเป็นช่องแคบที่มีขนาดยาวที่สุดในบรรดาช่องแคบ

                 ใหญ่น้อยในแม่น้ำ แยงซีเกียง    มีความยาวประมาณ  70  กิโลเมตร ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันสวยงามของสอง

                 ฟากฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง

เย็น            äรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ  พบกับการเลี้ยงต้อนรับโดยกัปตันเรือและกลาสีเรืออย่างอบอุ่น      

                 พักบนเรือสำราญ “MV CENTURY STAR” ( เรือระดับ  5ดาว )

วันที่ห้า        ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง  -  ช่องแคบอูเสีย,ชวีถังเสีย  - เสี่ยวซันเสีย  - เสียวเสี่ยวซันเสีย

เช้า             äรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ     นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์  ช่องแคบอูเสีย ซึ่งมีความยาว 42  กิโลเมตรเป็น

                  ช่องแคบที่สวยที่สุด ผ่านทิวเขาสลับซับซ้อนเป็นฉากเป็นชั้นบนยอดเขาปกคลุมด้วยหมอกสีขาว  สวยงามสุดบรรยาย จากนั้น

                  เรือจะแล่นผ่านเข้า  ช่องแคบชวีถังเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่สั้นที่สุด ยาวเพียง  8  กิโลเมตรเท่านั้นและจุดที่แคบที่สุดนั้นมีความกว้าง

                  ไม่ ถึง 100 เมตร แต่เป็นช่องแคบที่น่าดึงดูดใจมาก

กลางวัน       äรับประทานอาหารบนเรือ  หลังอาหารนำท่านลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของ เสี่ยวซันเสีย และ เสี๋ยว

เสี่ยวซันเสีย ซึ่งตลอดระยะทางท่านจะได้ยลความงดงามของสองฟากฝั่งพร้อมเก็บภาพความประทับใจ

เย็น             äรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ

                  พักบนเรือสำราญ “MV CENTURY STAR” ( เรือระดับ  5ดาว )

วันที่หก       ผ่านเมืองเฟิงตู - ถ้ำหิมะหยก (เสวี่ยอวี้ต้ง)

เช้า              äรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ     โดยเรือจะแล่นผ่านเมืองเฟิงตู  เล่าว่าเป็นเมืองขนาดกลางตั้งอยู่อำเภอหวั่นเซี่ยน

                   ซึ่งเป็นเมืองนรกจำลอง เกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษ  สร้างตามความเชื่อของชาวจีนในสมัยราชวงศ์  หมิง จากลัทธิเต๋าและพุทธ

                   ผสมผสานกัน มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 400 กว่าปี  โดยมีการจำลองเหตุการณ์เรื่องราวตามตำนานต่างๆ     จากนั้น

                   นำท่านชมความงดงามของ ถ้ำหิมะหยก (เสวี่ยอวี้ต้ง) ภายในถ้ำประกอบด้วยหินงอกหินย้อยมากมาย มีลักษณะแปลกตา 

                   บางกลุ่มก็คล้ายกองพลทหารม้าฉินซีฮ่องเต้ ,กลุ่มนกแพนกวิน,เจดีย์ เป็นธรรมชาติที่มีคุณค่างดงามหาชมได้ยากยิ่ง

กลางวัน       äรับประทานอาหารบนเรือ  จากนั้นเล่นกิจกรรมนันทนาการบนเรือหรือพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางตามอัธยาศัย

เย็น             äรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ พบกับการเลี้ยงอำลาโดยกัปตันเรือและกลาสีเรืออย่างอบอุ่น

                  พักบนเรือสำราญ “MV CENTURY STAR” ( เรือระดับ  5ดาว )

วันที่เจ็ด          ฉงชิ่ง - ต้าจู๋  -  เป่าติ่งซาน  -  ฉงชิ่ง  - เจียฟั่งเป่ย

เช้า            äรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ    จนเวลาสมควรนำท่านขึ้นจากเรือที่เมืองฉงชิ่ง จากนั้นนั้นนำท่านเดินทางสู่

                  เมืองต้าจู๋ แวะเยี่ยมชม ทัศนียภาพที่มีชื่อเสียง เขาหินแกะสลักเป่าติ่งซาน เขาแห่งนี้มีพระพุทธรูปหินแกะสลักที่สร้างขึ้น

                  ตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ซ่งเหนือและซ่งใต้ รวม 50,000 กว่ารูป มีรูปร่างลักษณะที่ต่างกันมากมาย ฝีมือ

                 ประณีตเป็นไปตามแต่ละสมัย ที่มีการแกะสลักเพิ่ม เติมขึ้นมาจึงได้รับ การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทาง

                 วัฒนธรรมอันล้ำค่าของโลกในปีค.ศ.1999

กลางวัน     äรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   จากนั้นเดินทางกลับเมืองฉงชิ่ง  เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งบนถนนคนเดินเท้า เจี่ยฟ่างเปย

                 ซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ   อย่างเพลิดเพลิน  

เย็น           äรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

                พัก  HAO SHENG  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปด       ฉงชิ่ง - มหาศาลาประชาคม – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย – เซินเจิ้น - กรุงเทพฯ

เช้า            äรับประทานอาหารที่โรงแรม    จากนั้นนำท่านชม  มหาศาลาประชาคม (ชมและเก็บภาพบรรยากาศด้านนอก) ซึ่ง

                  นายเฮดหลงแห่งกองทัพ คอมมิวนิสต์ริเริ่มสร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติสำเร็จ ในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็น

                 ที่ประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของ ประชาชน สร้างโดยจำลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองหลวงปักกิ่ง

กลางวัน     äรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   จากนั้นเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ซานเสีย ให้ท่านเข้าใจถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

                ของเขาสามโตรก  จนเวลาสมควรนำท่านสู่สนามบิน

17.40 น.    เหิรฟ้าสู่สนามบินเมืองเซินเจิ้น   โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINES   เที่ยวบินที่ ZH 9916 (อาหารเย็นบนเครื่อง)

19.50 น.    ถึงเมืองเซินเจิ้น  (Shenzhen)    จากนั้นต่อไฟลท์บินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

23.30 น.    เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINES  เที่ยวบินที่ ZH 9793

06.00 น.    ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

                                                          ------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่พักห้องคู่                        ท่านละ  32,900       บาท       พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ   9,900     บาท         

** (บนเรือ ไม่มีเตียงเสริม)

เงื่อนไขการให้บริการ

J เมื่อท่านจองทัวร์  กรุณาส่งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต พร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 7,000  บาท

J ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (เนื่องจากประเทศจีนเข้มงวดเรื่องการเข้า-ออกของคนต่างชาติ ดังนั้นทาง

บริษัทฯต้องออกตั๋วเพื่อแสดงให้สถานทูตจีนทราบเพื่อความถูกต้องที่ชัดเจน)

J ค่าน้ำหนักที่สายการบินกำหนด  20 กิโลกรัม J ( หากน้ำหนักเกินกว่าที่ระบุท่านรับผิดชอบค่าปรับเอง )

อัตราค่าบริการนี้รวม  

-ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป) / ค่าวีซ่าจีน 4 วันทำการ 1000 บาท / ภาษีสนามบินไทย-จีน

-ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ

-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์,วีดีโอ

-เสนอค่าทิปไกด์วันละ10 หยวนต่อวันต่อคน , ค่าทิปคนขับรถวันละ10 หยวนต่อวันต่อคนและค่าทิปบริกรบนเรือ

หรือตามความเหมาะสม(ขอบคุณค่ะ)

การจองทัวร์    โทร.  02-9100375   02-9100870   แฟ็กซ์  02-586-8130     โทร.  089-6782177 

เงื่อนไขในการจอง   มัดจำท่านละ7,000 บาทต่อท่าน  (สำหรับช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 10,000บาท) และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง

อย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด

ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

เอกสารที่ใช้ในทำวีซ่า

 1.รูปถ่ายสีเท่านั้น ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน2 ใบ หน้าตรงและถ่ายมาไม่เกิน6เดือน

   (ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายสติกเกอร์ และคอมพิวเตอร์)

2. พาสปอร์ตต้องมีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและต้องมีหน้ากระดาษเหลืออย่างน้อย 2 หน้าเพื่อประทับตราเข้า-ออก

3. สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน 1 ชุด (เพื่อใช้ในการทำประกันภัยการเดินทาง)

หมายเหตุ

-เวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด

-เนื่องจากคณะทัวร์ใช้ตั๋วกรุ๊ป เข้า-ออกประเทศพร้อมกัน หากท่านมีความจำเป็นยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

ท่านไม่สามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องขอคืนค่าตั๋วแบบตั๋วเดี่ยวได้

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น  หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย   ระหว่างการเดินทาง 

กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน  การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบิน

ที่จะรับผิดชอบ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ  

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้

รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอ  พิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การไม่เที่ยวบางรายการหรือไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง

หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีความแปรปรวน ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต

ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนออกตั๋ว

 

 

 

 
UNSEEN TOUR
ล่องอ่าวพังงา
เกาะนางยวน
เกาะกูด ทะเลตะวันออก
ล่องแก่งหินเพิง / ล่องลำน้ำเข็ก
. เที่ยวดอยแม่อุคอ
สิงคโปร์ ครบสูตร
เกาะพีพี-อ่าวมาหยา
ชิมผลไม จันทบุรี
ขี่ช้าง ล่องแพ กาญจนบุรี
จีน-คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง 6 วัน
ฮ่องกง- ดิสนีย์แลนด์
การติดต่อสื่อสาร
สมุดหน้าเหลือง
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
หนังสือพิมพ์
มติชน
คมชัดลึก
เดลินิวส์
ข่าวสด
ไทยรัฐ
ผู้จัดการ
บางกอกโพสต์
มุมนักเสี่ยงโชค
ตรวจผลล็อตเตอรี่
ผลสลากออมสิน
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
โหวตสติคเกอร์
อีการ์ดสวยๆ
สาระความรู้
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
ห้องสมุดกฎหมาย
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 3
UBC
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 9
ทีวีสี ช่อง 5
ITV
ทีวีสี ช่อง 7
ลิ้งค์อื่นๆ
SIA Money Exchange
จรัญธุรกิจ
แผนที่จีน
HOSTELWORLD ทั่วโลก
สำรองห้องพักโรงแรม ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยระบบออนไลน์
จองโรงแรมในจีน โดย eLong.com
แลกเปลี่ยนเงิน Superrich Thailand
วาไรตี้ ดีดีจัง
HSTVL
Linda Exchange

    
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.thaitourgroup.com