lnwshop logo

8L02_KMG คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4วัน 3คืน ก.ย.- ต.ค.59

8L02_KMG คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4วัน 3คืน ก.ย.- ต.ค.59
8L02_KMG คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4วัน 3คืน ก.ย.- ต.ค.59 thumbnail 18L02_KMG คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4วัน 3คืน ก.ย.- ต.ค.59 thumbnail 28L02_KMG คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4วัน 3คืน ก.ย.- ต.ค.59 thumbnail 38L02_KMG คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4วัน 3คืน ก.ย.- ต.ค.59 thumbnail 4
หมวดหมู่ จีน
ราคา 20,999.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 4 ส.ค. 2559
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

คุนหมิง - ต้าหลี่  - ลี่เจียง

นั่งกระเช้าขึ้นชม ภูเขาหิมะมังกรหยก

4 วัน  3 คืน

เดินทางเดือน : กันยายน-ตุลาคม  2559

 

·       WonderfulPackage  ชวนคุณบินลัดฟ้าสู่แดนมังกร เมืองคุนหมิง ด้วยสายการบิน  LUCKY AIR

·       เที่ยวชมประตูมังกร

·       ชมความสวยงามของ ทะเลสาบเตียนฉือ ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยมากจนถูกขนานนามว่า"ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูง"

·       เยือนวัดหยวนทงซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของมณฑลยูนนานเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช(จำลอง) ที่ได้อัญเชิญมาจากเมืองไทย

·       ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้  

·       สระมังกรดำ  ชมความงดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่ และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมากจนสามารถสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ

·       ชมความสวยงามของโชว์อันยิ่งใหญ่IMPRESSION LIJIANGโดยผู้กำกับชื่อก้องโลกจางอวี้โหมว            

·       อาหารพิเศษ  อาทิเช่น  สุกี้เห็ดนานาชนิด  สุกี้ปลาเซลมอน  อาหารกวางตุ้ง

 

วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ - คุนหมิง – ตำหนักทองจินเตี้ยน -ร้านหยก - คุนหมิง - ลี่เจียง 8L9801 - สระมังกรดำ  -เมืองเก่าลี่เจียง

00.30  .    พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินLUCKY AIR พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน

03.10 .       ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L9598  (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)    

06.30 .     เดินทางถึงสนามบิน อูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มี ทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร...นำท่านสู่ ตำหนักทองจินเตี้ยนซึ่งสร้างโดยแม่ทัพในสมัยราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของ อู๋ซันกุ้ย ขุนศึกผู้ขายชาติ และนางงามเฉินหยวนหยวนเป็นตำหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนัง และหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวนเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่าตำหนักทอง จึงนับได้ว่าเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดของจีน  

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

13.40 .        ออกเดินทางสู่เมืองลี่เจียง โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L9801 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)                 

14.45 .       เดินทางถึงสนามบินเมืองลี่เจียง  เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม  จากนั้นนำท่านสู่              เฮยหลงถันหรือ สระมังกรดำ  ชมความงดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่ และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมากจนสามารถสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะให้เห็นได้อย่างชัดเจน  จากนั้นนำท่านชม เมืองเก่าลี่เจียง ชมชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณที่ยังคงหลงเหลือให้ได้พบเห็นในเมืองนี้ ชมเมืองโบราณของชาวหน่าซี มีอายุย้อนหลังไปถึงราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น “เมืองมรดกโลก

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                พักที่  XIN  KAI  DA  HOTEL หรือเทียบเท่า 4*                       

วันที่สอง         ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าขึ้น+ลง) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - ต้าหลี่ 

เช้า           รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

                นำท่าน นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่  ภูเขาหิมะมังกรหยก  ที่ระดับความสูง 3,356 เมตร สู่จุดชมวิวสูงสุดจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้น ดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้าเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ภูเขาหิมะมังกรหยก   จากนั้นนำท่านชมโชว์ IMPRESSION LIJIANGโชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง     

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    

บ่าย           หลังอาหารนำท่านชม  ยีสุ่ยจ๋ายหรือ อุทยานน้ำหยก  ชมศาลตงปา ศาลที่เกี่ยวสือหลัว บรรพบุรุษของชาวนาซี ชมหมู่บ้า

                ตงปาในหมู่บ้านน้ำหยก นำชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่านาซี ซึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่

                เมืองต้าหลี่ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

                พักที่  ZMAX   HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

 

วันที่สาม            ต้าหลี่  - ผ่านชมเจดีย์สามองค์  - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ร้านบัวหิมะ - คุนหมิง

เช้า            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

                   จากนั้นนำท่านผ่านชม “ ซานถ่า ”หรือ เจดีย์ 3 องค์  อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่  ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค..1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7 - 10 กว่า 600 ชิ้น ในองค์เจดีย์  นำท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิม (วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย)  ตามตำนานเล่าว่า เจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทาง ทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีปฏิมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าลี่

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร     

บ่าย              จากนั้นนำท่านแวะ ร้านบัวหิมะ  ท่านยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยาที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คุนหมิง เมืองคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ซึ่งห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงทั้งสามด้าน ส่วนด้านใต้ติด ทะเลสาบเตียนฉือ จึงทำให้เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

                 พักที่  JING HAO HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

 

วันที่สี่             เขาซีซาน(รวมรถแบตเตอร์รี่) - ร้านหยก - ทะเลสาบเตียนฉือ -วัดหยวนทง - ร้านชา -                                       เมืองโบราณกวนตู้ - ผ้าไหม - ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน - คุนหมิง - กรุงเทพฯ

เช้า            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

                จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร ห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร ประตูมังกรเป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋าสร้างในช่วง ค.. 1718 – 1843 นำท่านลอดผ่าน ประตูมังกร “หลงเหมิน” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และเป็นที่เชื่อกันว่าเป็น “ประตูแห่งความสิริมงคล”ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ ว่ากันว่าจะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี ตั้งเด่นเป็นสง่าบนหน้าผาสูงริม ทะเลสาบเตียนฉือ ซึ่งท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทะเลสาบได้อย่างชัดเจน ทิวทัศน์บนเขาซีซานเต็มไปด้วยแมกไม้เขียวขจี ชมอุโมงค์ที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพัน พาท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก หินหยก หินที่มีลักษณะคล้ายกับหยก ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง   นำท่านเดินชม ทะเลสาบเตียนฉือ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนาน อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,886.5 เมตร แต่ก่อนทะเลสาบแห่งนี้กว้างขวางถึงห้าร้อยลี้ แต่ตอนนี้เหลือกว้างแค่ประมาณสามร้อยกว่าตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเตียนฉือนี้ ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยมากจนถูกขนานนามว่า"ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูง" ด้วยความงดงามทำให้ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังจนไปเข้าหูพระนางซูสีไทเฮา แห่งราชวงศ์ชิง พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแห่งนี้มาก แต่ไม่สามารถมาถึงได้ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นแมนจู กลัวว่าหากเดินทางไปยังทะเลสาบจะถูกชนกลุ่มน้อยทำร้าย จึงได้สร้าง ทะเลสาปคุนหมิงขึ้นที่ นครหลวงปักกิ่ง ขึ้นแทน

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    

บ่าย        นำท่านสู่วัดหยวนทง  เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถังวัดหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิม วัดหยวนทง เป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา  นำท่านแวะ ร้านชา ชิมชาต้นกำเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก  นำท่านสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนจากนั้นนำท่านชม โรงงานผ้าไหมจีน มีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆซึ่งมีความเหนียว โดยใช้ทั้งแบบเครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงานศิลปะที่ทำจากเส้นไหม ดูแล้วรู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว และภายในยังมีตู้โชว์ แสดงเสื้อผ้าของฮ่องเต้ ในสมัยโบราณ ที่ทอมาจากเส้นไหมจีน 

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                จากนั้นให้ท่านได้ ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้ มีสินค้ามากมายให้ท่านได้ละลาย ทรัพย์ อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า มือถือ ฯลฯ  สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน

23.50 .        ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L9597                             

01.10 .       เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

                                                                               ***********************************          

      โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อควรควรทราบ:

    การเดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองจีนทุกเมือง จะมีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ              หยก, ชา, ผ้าไหม, บัวหิมะ ซึ่งจำเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงขอเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทราบว่า ร้านทุกร้านที่ใส่ในรายการทัวร์ จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น  บริษัทไม่มีส่วนได้เสียในการขายสินค้าจากร้านช้อปปิ้งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก สินค้าทุกชิ้นไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนได้

vสำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

กำหนดวันเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

มีเตียงและไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

06-09  กันยายน  2559

20,999

20,999

3,500

20-23  กันยายน  2559

20,999

20,999

3,500

11-14 ตุลาคม 2559

20,999

20,999

3,500

25-28 ตุลาคม 2559

20,999

20,999

3,500

หมายเหตุ : โปรแกรมนี้เป็นราคาโปรโมชั่นเดินทางโดยมีหัวหน้าทัวร์ จะเริ่มต้นออกเดินทางที่ 20 คนขึ้นไป

อัตรานี้รวม

Rค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ

Rค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์

Rค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)

Rค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)

Rโรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า

Rค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ

Rค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)

Rค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน

Rค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

Rค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก

ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์   มาตรฐานวันละ 10 หยวน x 4 วัน x 3 คน = 120 หยวน

 

การจอง การสำรองที่นั่ง   โทร.  02-9100375   02-9100870   089-6782177  084-4327783

แฟ็กซ์  02-9100870    มัดจำท่านละ 7,000บาทต่อท่านพร้อมถ่ายรูปหน้าPassportของทุกท่านส่งมาที่

 E-mail: thaitourgroup@gmail.com  / Line ID : boss692 เพื่อยืนยันการชำระเงิน โดยระบุชื่อและนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ หรือ Fax หน้า Passport มาที่ 02-9100870

ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันล่วงหน้า มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม  www.thaitourgroup.com

เงื่อนไขการเดินทาง

v  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 15 วัน

v  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

v  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว

v  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

v  กรณีผู้เดินทางไม่เดินทางตามรายการทัวร์ที่กำหนด อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินค้าพื้นเมืองของรัฐบาลตามรายการทัวร์ บริษัทฯ เรียกเก็บเงินเพิ่มร้านละ 350 หยวน / ท่าน

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

Ø  ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง

Ø  ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน

o    ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท

o    ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท

o    จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 7,000 บาท

Øค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง หรือในกรณีที่กรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียกเก็บเงินเร็วกว่าที่กำหนด

Øหากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

Øหลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

 

การยกเลิก

Ø     ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน

Ø  คืนเงินมัดจำทั้งหมด

Ø       ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน

Ø  หักเงินค่าทัวร์ 50%

Ø     ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน

Ø  หักเงินค่าทัวร์ 75%

Ø    ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง

Ø  หักเงินค่าทัวร์ 100%

Ø      กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทำ Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)

Ø  หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร

Ø  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น

ตั๋วเครื่องบิน

v  ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกำหนด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

v  ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

โรงแรมและห้องพัก

v  ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ

v  โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น

v  โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)

v  หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย

v  โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศจะเปิดให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น

v  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง

vน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม(สำหรับผู้โดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้

vกระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 นิ้ว

vในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง


เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน

วีซ่าประเภทปกติ ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ

 

Øใบกรอกข้อมูลส่วนตัว

Øหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด มีหน้าว่างสำหรับติดหน้าวีซ่าและประทับตราเข้า-ออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าจีน ให้แนบมาด้วย

·         รูปถ่ายสี ขนาด 2นิ้ว  48x33 มม. จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว หน้าตรง ไม่ยิ้ม ห้ามใส่แว่น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น)

·         หลักฐานส่วนตัว – สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

·         กรณีเป็นเด็ก อายุ 6-18 ปี ใช้ สูติบัตร (สำเนา) และสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาอายุต่ำกว่า 6 ปี ใช้ สูติบัตร (สำเนา) และแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/และสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา

·         เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่

·         กรณีทำงานเกี่ยวกับสื่อต่างๆเช่น สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ สื่อโฆษณาต่างๆ ท่านต้องเตรียมหนังสือรับรองการทำงานโดยระบุ ชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน และระบุเนื้อหาว่าท่านจะไปท่องเที่ยวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่สื่อหรือโฆษณาต่างๆ โดยท่านจะทำตามกฎอย่างเคร่งครัด เป็นภาษาอังกฤษ

·         กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงาน และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง เท่านั้น และอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วัน ท่านต้องไปโชว์ตัว ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าด้วยตนเอง

·         กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยื่นวีซ่า

·         ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ต้องทำวีซ่าจีน แต่ท่านจะต้องรับผิดชอบในการขออนุญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง

·         บริษัทฯ รับยื่นวีซ่าให้ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยเท่านั้น (ลูกค้าต้องโชว์ตัวที่สถานทูต) โดยคิดค่าบริการเพิ่ม 500-800 บาท เอกสารที่ต้องใช้ยื่น ดังนี้ สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน มีเงินขั้นต่ำ 50,000 บาท

·         บริษัทฯ ไม่รับยื่นวีซ่าให้หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเองที่สถานฑูต

·         กรณียื่นวีซ่าด่วน(ใช้เวลาดำเนินการ 2- 3 วันทำการ) มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,400 บาท

หมายเหตุ

·         ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องให้ข้อมูลเท็จจริงกับสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่า และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

·        หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งสถานฑูตได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านต้องยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน

·        แผนกวีซ่าไม่รับยื่นวีซ่าประเภทอื่น นอกจากเข้าออก 1 ครั้ง เท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามีทริปเดินทางต่อกับทางบริษัทฯจึงจะทำการยื่นวีซ่าประเภทอื่นให้

·        โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ซึ่งบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า

 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น

การปฏิเสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

หนังสือเดินทางต่างชาติ

·         หนังสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 800 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริกัน) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป+รายละเอียดที่อยู่ +ใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)

·         ผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

·         หนังสือเดินทางไต้หวัน (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอียดที่อยู่+ใบอนุญาตทำงาน

·         หนังสือเดินทางอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท

สถานทูตจีนไม่รับยื่นวีซ่า ในกรณี ดังนี้

·         ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก

·         รูปถ่ายอายุเกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้ถ่ายจากร้าน ยืนเอียง

หมายเหตุ ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน 2558 เป็นต้นไป ทางสถานทุตจีน ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการยื่นวีซ่าโดยสามารถยื่นเอกสารขอวีซ่าผ่านตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มีการปรับเปลี่ยน ค่าวีซ่าและค่าบริการ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.visaforchina.org/BKK_TH/

                 ข้อมูลและรายละเอียดสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน           

  ** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการขอวีซ่า **

กรุณากรอกด้วยภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)

 ชื่อ-นามสกุล (สะกดรงกับหนังสือเดินทาง)                                                   

      MR./MRS./MS./MSTR.) ..........................................................................................................................................................

สถานะภาพ      โสด   แต่งงานจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้าย      หย่า

ระบุชื่อบิดา.................................................................................. ชื่อมารดา...............................................................................

    ระบุชื่อคู่สมรส  ..........................................................................................................................................................................

 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านENG........................................................................................................................................................

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน......................................................มือถือ........................................................

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน)....................................................................................................

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มือถือ.....................................................

ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษาENG........................................................................ตำแหน่งงาน.............................................

ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถานศึกษาENG......................................................................................................................................

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์................................................................

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่าน

 ออกค่าใช้จ่ายเอง     ผู้ปกครองออกค่าใช้จ่ายให้    อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................

ท่านมีประกันสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่         มี              ไม่มี

ถ้ามี กรุณาระบุชื่อบริษัทประกัน ...............................................................................................................................................

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนมาก่อนหรือไม่     เคย            ไม่เคย

ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่..................................................สถานที่...........................................วัตถุประสงค์..................................

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอื่นหรือไม่        เคย             ไม่เคย

ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่................................................ประเทศ.............................................วัตถุประสงค์..................................

รายชื่อสมาชิกในครอบครัว พร้อมระบุความสัมพันธ์:

Øชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ................................

Øชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ...............................

Øชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ................................              ชื่อผู้ติดต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศัพท์...................................................

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

CATEGORY

CONTACT US

089-6782177 , 084-4327783 , 097-0402021,02-9100375

เช็คเวลาทั่วโลก

  • - Bangkok
  • - Australia
  • - China
  • - Hong Kong
  • - New Zealand
  • - Japan

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านthai tour group
thai tour group
จัดรายการทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ นำเที่ยว ให้เช่ารถบัสปรับอากาศ รับจัดกิจกรม WALK RALLY / MC / Water Spot ห้กับบริษัทของท่านในลักษณะกรุ๊ปพิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่านสามารถเลือกได้ตามความ พอใจ จากรายละเอียดเหล่านี้.... 1. โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว 2. รถ (รถโค้ชปรับอากาศพร้อมสุขภัณฑ์) 3. ที่พัก (โรงแรม,รีสอร์ท,เต้นท์) จำนวนคน/ห้อง/หลัง 4. อาหาร (ภัตตาคาร, ร้าน, โรงแรม, แบบปิคนิค) จำนวนมื้อ 5. จำนวนคน ทัวร์เหมาหมู่คณะ Incentive Tour, Group Tour, MICE (Meeting Incentive Conferrence Exhibition) Walk Rally เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคคล และองค์แนวใหม่ที่พัฒนาให้เหมาะสม กับสภาพสังคมปัจจุบันโดยสอนให้รู้จักคิด รู้จักมองปัญหาในมุมกว้าง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประโยชน์ของWalk Rally 1. เรียนรู้หลักการ และเงื่อนไขของการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 2. ฝึกให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. ฝึกให้รู้จักวางแผนแก้ปัญหา และตัดสินใจร่วมกัน 4. ฝึกให้เข้าใจตนเอง ผู้อื่น และอุทิศตน และเสียสละให้ผู้อื่น 5. ฝึกการสื่อสาร การสั่งงาน การกระจายงาน และมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 6. ฝึกให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 7. ฝึกให้เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก ผู้จัดต้องเตรียม ห้องฝึกอบรมขนาดใหญ่ สามารถทำกิจกรรมได้สะดวก เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม LCD เครื่องอำนวยความสะดวก ให้การจัดฝึกอบรม อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมอาหารว่างให้คณะวิทยากร อัตราค่าบริการ 35,000- 45,000 บาท /ผู้เข้าอบรม 200-250 คน ราคานี้รวมด้วยทุกอย่างไว้ดังนี้ - จัดกิจกรรม Walk Rally 1 วัน - จำนวนคนเข้ากิจกรรม จำนวน 200-250 คน - ค่าเดินทางวิทยากร - ค่าเอกสารประกอบ - ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ท่าน - ค่าทีมงานจัด Walk Rally ประมาณ 15 คน หากลูกค้าต้องการให้เสนอราคากรุ๊ปเหมา+กิจกรรม Walk Rally รบกวนลูกค้า คลิกที่นี้กรอกข้อมูลคลิ๊กที่นี้ หรือ แบบฟอร์มที่ต้องการ ให้เราเสนอราคากรุ๊ปของท่านครับ ส่งมาที่ E-mail: thaitourgroup@gmail.com หรือ Fax มาที่ 02-9100870 มีข้อสงสัย 089-6782177 คุณบอส โทร. 02-9100375 02-9100870 089-6782177 แฟ็กซ์ 02-9100870 หมายเหตุ : สำหรับลูกค้ากรุ๊ป เรายินดีให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ครับ แต่หากลูกค้าต้องการให้เสนอราคา รบกวนลูกค้า กรอกข้อมูลด้านบน หรือ ส่งหนังสือแจ้งความต้องการ ให้เราด้วยครับ สัมมนา ดูงาน อบรม ประชุม จัดแสดงสินค้า หรือทัวร์ตามสั่ง THE THAI TOUR GROUP Co.,Ltd. TEL 02-910-0375 , 02-910-0870 FAX 02-9100870 MOBILE. 089-6782177 / 084-4327783 /097-0402021 EMAIL : thaitourgroup@gmail.com : thaitour2000@hotmail.com : thaitourgroup@hotmail.com Line ID : boss692 Sky: thaitour2000@hotmail.com TAT License: 11/4861 Web : www.thaitourgroup.com
เบอร์โทร : 089-6782177 , 084-4327783 , 097-0402021,02-9100375
อีเมล : thaitourgroup@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก