lnwshop logo

ไต้หวัน ALISHAN LOVE LOVE 5D3N 14,999

ไต้หวัน ALISHAN LOVE LOVE 5D3N 14,999
ไต้หวัน ALISHAN LOVE LOVE 5D3N 14,999 thumbnail 1ไต้หวัน ALISHAN LOVE LOVE 5D3N 14,999 thumbnail 2ไต้หวัน ALISHAN LOVE LOVE 5D3N 14,999 thumbnail 3ไต้หวัน ALISHAN LOVE LOVE 5D3N 14,999 thumbnail 4ไต้หวัน ALISHAN LOVE LOVE 5D3N 14,999 thumbnail 5ไต้หวัน ALISHAN LOVE LOVE 5D3N 14,999 thumbnail 6ไต้หวัน ALISHAN LOVE LOVE 5D3N 14,999 thumbnail 7ไต้หวัน ALISHAN LOVE LOVE 5D3N 14,999 thumbnail 8ไต้หวัน ALISHAN LOVE LOVE 5D3N 14,999 thumbnail 9ไต้หวัน ALISHAN LOVE LOVE 5D3N 14,999 thumbnail 10
หมวดหมู่ ไต้หวัน ตึกไทเป 101
ราคา 14,999.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

ALISHAN LOVE LOVE 5D3N

โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ (SL)

 

—ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา — วัดพระถังซัมจั๋ง — วัดเหวินอู่— อุทยานอารีซัน

— อุทยานเหย่หลิ่ว— หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น— ตึกไทเป101

—ช้อปปิ้งซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

— บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

— พักเจียอี้ 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืนพิเศษ..แช่น้ำแร่ส่วนตัวให้องพัก

เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี, เมนูซีฟู้ด

วันแรก      กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

 23.45.          คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

03.30.           เหินฟ้าสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL398

(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง  ใช้เวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ)

วันสอง      สนามบินเถาหยวน -ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ –            

                เจียอี้

08.00 น.          ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  ประเทศไต้หวัน ประเทศแห่งนี้เป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่า ตั้งอยู่ห่างจากฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวง เวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อเดินทางสู่เมืองหนานโถว

เช้า                   บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูแซนวิช และชานม

                        จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake) ตั้งอยู่ในเขตเมืองหนานโถว เป็นแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมสีเขียวมรกตของน้ำในทะเลสาบสร้างความงดงามและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก พร้อมกับให้ท่านนมัสการพระอัฐิที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและรูปเคารพของ พระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซ้าจั๊ง

เที่ยง                รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี อาหารพื้นเมือง

บ่าย                  จากนั้น นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่  เพื่อสักการะขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์วัดนี้เพิ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1938 ที่ผ่านมาแต่ในปีค.ศ.1945 ไต้หวันไม่ได้อยู่ภายใต้อาณานิคมของญี่ปุ่นแล้ว รัฐบาลไต้หวันจึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างวัดเหวินอู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างอาคารยิ่งใหญ่กว่าเดิม และสร้างให้ออกสไตล์จีนมากขึ้นไฮไลท์ที่นิยมคือ การซื้อกระดิ่ง เขียนชื่อตัวเองแล้วนำไปแขวนที่กำแพงวัด เชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวปลอดภัยร่ำรวยเงินทอง การเรียนสำเร็จ และความรักหวานชื่นโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม  จากนั้นนำท่านเดินทางส่เมืองเจียอี้

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการด้วยอาหารจีน

พักที่                โรงแรม Hotel Day Chiayi มาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม       แวะชิมชา นั่งรถไฟขึ้นอุทยานแห่งชาติอารีซาน(เที่ยวชมธรรมชาติ

                    ภายในอุทยาน)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำทุกท่านแวะชิมชาอูหลงที่ ร้านใบชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝากชนิดหนึ่ง 

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน โดยรถไฟโบราณชมสวนสนพันปีและสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติสำคัญต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซัน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อาลีซานเป็นที่ตัดต้นไม่สนไซเปรส ล้วนแต่เป็นต้นที่มีขนาดใหญ่และใช้เวลาปลูกนาน หลังจากนั้นรัฐบาลไต้หวันจึงประกาศให้อารีซานเป็นเขตป่าสงวนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2001 และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเกาะไต้หวัน ด้วยความสูงของเขาอาลีซาน กว่า 2,663 เมตร ทำให้ต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษในเรื่องสภาพอากาศ เพราะอุณหภูมิจะต่ำกว่าปกติ นอกจากนี้ในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน ของทุกปี จะมีเทศกาลชมซากุนะที่อาลีซาน อีกด้วย **สำหรับท่านที่เมารถ แนะนำให้ทานยาแก้เมาในช่วงก่อนขึ้นอุทยานอาลีซัน **

เที่ยง                 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในอุทยานอาลีซาน ด้วยอาหารจีน

บ่าย                   เดินเที่ยวชมป่าสนพันปี เป็นเส้นทางที่ไม่ไกลมากนัก แต่ต้องทำให้ทุกท่านร้องว๊าวตลอดทาง เพราะต้นสนแต่ละต้นมีอายุร่วมพันปี สูงลิ่วขึ้นสู่ท้องฟ้า และไม่ใช่มีเพียงต้นสองต้นเท่านั้นที่นี่เป็นป่ารวมต้นสนไว้ในที่เดียว จึงไม่แปลกที่อาลีซานจะได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติของไต้หวัน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่และโด่งดังที่สุดในกรุงไทเป สินค้าที่นี่มีครบแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า ของฝาก ของกิน เปิดจนถึงเที่ยงคืน เพราะเหตุนี้ ซื้อหลินจึงกลางเป็นสถานที่ Night Life อันโด่งดังของไต้หวัน ในซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตยังมีฟู้ดคอร์ทอยุ่ชั้นใต้ดินด้วย เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการช้อปปิ้งอันมีค่าของทุกท่าน อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

พักที่                  โรงแรม Green World Hotel ระดับมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ได้เวลา นำท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป (โดยรถโค้ช ใช้เวลาประมาณ

วันที่สี่            เมืองไทเป ร้านพายสัปปะรด อุทยานเหยหลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เจอร์เมเนียม
ตึกไทเป
เครื่องสำอาง -ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ได้เวลา นำท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป (โดยรถโค้ช ใช้เวลา

2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของไต้หวัน มีประชากรราว 3 ล้านคน แม้จะเป็นเมืองขนาดเล็กแต่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่ถูกจับตามองด้วยบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสี่เสือแห่งเอเซีย และยังเป็นแหล่งรวมตลาดช้อปปิ้งกลางคืนอย่างแท้จริง  จากนั้นนำทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพายเผือก เป็นต้น  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ความยาว1.7 กิโลเมตร  ความงดงามของอุทยานหินอยู่ตรงรูปทรงของหินที่ถูกกัดกร่อนตามธรรมชาติ ทำให้หินที่อยู่บริเวณนี้มีรูปทรงต่างๆ เช่น รูปเสือดาว รูปเห็ด รูปรองเท้า แต่ก้อนหินที่ได้รับความนิยมและคนต่อแถวรอถ่ายภาพด้วยมากที่สุด คือ หินเศียรราชินี เป็นหินที่รูปทรงสวยงามที่สุด เชื่อกันว่ามีอายุกว่า 4พันปี ส่วนที่เรียกว่าเศียรราชินีเพราะ ส่วนบนของหินได้แตกออกทำให้รูปทรงคล้ายกับด้านข้างของพระราชินีเอลิซาเบธ   

เที่ยง              รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูซีฟู้ด

นำท่านสู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  เมืองเล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ตั้งอยู่บนภูเขา โดยมี 9 ครอบครัวอาศัยอยู่ การเดินทางในอดีต เป็นไปด้วยความยากลำบากจึงต้องค้าขายกันทางเรือ ทั้ง 9 ครอบครัว ก็มักสั่งสินค้าคล้ายๆกัน จนเป็นที่มาของคำว่า จิ่วเฟิ่น ทีแปลว่า 9 ส่วน กระทั่งมีการขุดค้นพบทองคำที่จิ่วเฟิ่น จากเมืองสงบเงียบจึงกลายเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่ง ผู้คนรู้จักหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ มีครอบครัวนับพันอพยพย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่นี่ จนครั้งหนึ่งจิ่วเฟิ่นเคยเป็นเมืองศูนย์กลางเหมืองทองแห่งเอเซีย เมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้หมดแล้ว หมดยุคตื่นทอง จิ่วเฟิ่นไม่มีทองอีกแล้ว เมืองนี้ ก็ถูกลืมไประยะหนึ่ง กระทั้งการ์ตูนอนิเมชั่นอย่าง Spirited Away ใส่เมืองจิ่วเฟิ่นเป็นหนึ่งในฉากของเรื่อง เมืองแห่งนี้ก็กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทำให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย ในกรณีที่เดินทางไปหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์เมื่อไปถึงจุดที่กำหนดจะต้องเปลี่ยนเป็นรถShuttle Bus เพื่อเดินทางขึ้นลงจิ่วเฟิ่น) 

นำท่านแวะช้อปปิ้งร้าน Germanium ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่มีคุณสมบัติ ทำให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง เป็นอัญมณีล้ำค่าที่สุดในโลกซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89 ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการขึ้นชมวิวแจ้งกับไกด์หน้างานค่าขึ้นประมาณ 600 NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนำท่านขึ้นลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาทีหลังจากนั้นนำท่านอัพเดทแฟชั่นและการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวันแวะร้านเครื่องสำอางค์ ที่มีเครื่องสำอางค์รวมถึงยาและน้ำมันหรือยานวดต่างๆที่ขึ้นชื่อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้

ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

พักที่                 นำท่านสู่ที่พัก Eastern Hot Spring Resort  หรือเทียบเท่า มีเวลาให้ทุกท่านได้พักผ่อนและผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติแบบส่วนตัวในห้องพัก จะทำให้ช่วยกระตุ้นระบบการหมุนเวียนของโลหิตในร่างกายดีขึ้น ผ่อนคลายความตึงเครียด ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดชื่น เนื่องจากอุณหภูมิ

วันที่ห้า         สนามบินเถาหยวน ดอนเมือง

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

11.55 น.           เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL399

                        (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

14.20 น.           ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.

************************************
 
 อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

23 – 27 กุมภาพันธ์ 61

14,999

14,999

14,999

4,500

6,000

07 – 11 มีนาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

6,000

08– 12 มีนาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

6,000

14 – 18 มีนาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

6,000

16 – 20 มีนาคม 61

14,999

14,999

14,999

4,500

6,00

*ราคานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง*

***กรณีลูกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ***

อัตราค่าบริการนี้รวม

     R ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                                  

     R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

     R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.     

     R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

     R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน    

     R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ          

     R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         

     R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

     R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล

    ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ

    (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

T ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/โดยขอเก็บที่สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง

T ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

T ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า และราคาทัวร์ไม่รวมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางราชการเล่มสีน้ำเงิน

การสำรองที่นั่ง   โทร.  02-9100375   02-9100870   089-6782177  แฟ็กซ์  02-9100870    

เงื่อนไขในการจองมัดจำท่านละ10,000บาทต่อท่านพร้อมถ่ายรูปหน้าPassportของทุกท่านส่งมาที่E-mail: thaitourgroup@gmail.com / Line id: boss692  เพื่อยืนยันการชำระเงิน โดยระบุชื่อและนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ หรือ Fax หน้า Passport มาที่ 02-9100870  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

ข้อมูลเพิ่มเติม  www.thaitourgroup.com

เงื่อนไขการให้บริการ

            1.ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 35 วัน

              ( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ) 

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจอง

และจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไป

แล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนเดินทางผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่

1.1 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน

                           บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด

1.2 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน

      แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไป

      ล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

1.3  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้

      ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ    

      + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไป 

      ล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น

2.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม

   คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้า

   ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.การยกเลิก

4.1  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินในส่วนมัดจำ

4.2  ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

4.3  ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

      ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มี

      การการันตีค่ามัดจำที่พัก  โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และ ไม่อาจ

      ขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน

      มัดจำ หรือค่าทัวร์       ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 30 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

    ตามความเหมาะสม

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้      

    เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น

    ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ 

    ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด

    หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

    เมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ   

    บริษัทฯ

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ

    ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการ

    เที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ  

    ปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

    เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

     9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

        รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

        ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

10.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด

    อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

11.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อม

     คณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

    12.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

        ในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง

     มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

14.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท 

     เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

ข้อควรระวัง

-กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

-กรณีลูกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

-รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่ชำระกับผู้จัด เป็นการชำระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ชำระต่อให้กับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบชำระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกันฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า

หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยว  กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล  ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้าน***สำหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด***

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

CATEGORY

CONTACT US

089-6782177 , 084-4327783 , 097-0402021,02-9100375
facebook

เช็คเวลาทั่วโลก

  • - Bangkok
  • - Australia
  • - China
  • - Hong Kong
  • - New Zealand
  • - Japan

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านthai tour group
thai tour group
จัดรายการทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ นำเที่ยว ให้เช่ารถบัสปรับอากาศ รับจัดกิจกรม WALK RALLY / MC / Water Spot ห้กับบริษัทของท่านในลักษณะกรุ๊ปพิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่านสามารถเลือกได้ตามความ พอใจ จากรายละเอียดเหล่านี้.... 1. โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว 2. รถ (รถโค้ชปรับอากาศพร้อมสุขภัณฑ์) 3. ที่พัก (โรงแรม,รีสอร์ท,เต้นท์) จำนวนคน/ห้อง/หลัง 4. อาหาร (ภัตตาคาร, ร้าน, โรงแรม, แบบปิคนิค) จำนวนมื้อ 5. จำนวนคน ทัวร์เหมาหมู่คณะ Incentive Tour, Group Tour, MICE (Meeting Incentive Conferrence Exhibition) Walk Rally เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคคล และองค์แนวใหม่ที่พัฒนาให้เหมาะสม กับสภาพสังคมปัจจุบันโดยสอนให้รู้จักคิด รู้จักมองปัญหาในมุมกว้าง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประโยชน์ของWalk Rally 1. เรียนรู้หลักการ และเงื่อนไขของการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 2. ฝึกให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. ฝึกให้รู้จักวางแผนแก้ปัญหา และตัดสินใจร่วมกัน 4. ฝึกให้เข้าใจตนเอง ผู้อื่น และอุทิศตน และเสียสละให้ผู้อื่น 5. ฝึกการสื่อสาร การสั่งงาน การกระจายงาน และมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 6. ฝึกให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 7. ฝึกให้เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก ผู้จัดต้องเตรียม ห้องฝึกอบรมขนาดใหญ่ สามารถทำกิจกรรมได้สะดวก เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม LCD เครื่องอำนวยความสะดวก ให้การจัดฝึกอบรม อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมอาหารว่างให้คณะวิทยากร อัตราค่าบริการ 35,000- 45,000 บาท /ผู้เข้าอบรม 200-250 คน ราคานี้รวมด้วยทุกอย่างไว้ดังนี้ - จัดกิจกรรม Walk Rally 1 วัน - จำนวนคนเข้ากิจกรรม จำนวน 200-250 คน - ค่าเดินทางวิทยากร - ค่าเอกสารประกอบ - ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ท่าน - ค่าทีมงานจัด Walk Rally ประมาณ 15 คน หากลูกค้าต้องการให้เสนอราคากรุ๊ปเหมา+กิจกรรม Walk Rally รบกวนลูกค้า คลิกที่นี้กรอกข้อมูลคลิ๊กที่นี้ หรือ แบบฟอร์มที่ต้องการ ให้เราเสนอราคากรุ๊ปของท่านครับ ส่งมาที่ E-mail: thaitourgroup@gmail.com หรือ Fax มาที่ 02-9100870 มีข้อสงสัย 089-6782177 คุณบอส โทร. 02-9100375 02-9100870 089-6782177 แฟ็กซ์ 02-9100870 หมายเหตุ : สำหรับลูกค้ากรุ๊ป เรายินดีให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ครับ แต่หากลูกค้าต้องการให้เสนอราคา รบกวนลูกค้า กรอกข้อมูลด้านบน หรือ ส่งหนังสือแจ้งความต้องการ ให้เราด้วยครับ สัมมนา ดูงาน อบรม ประชุม จัดแสดงสินค้า หรือทัวร์ตามสั่ง THE THAI TOUR GROUP Co.,Ltd. TEL 02-910-0375 , 02-910-0870 FAX 02-9100870 MOBILE. 089-6782177 / 084-4327783 /097-0402021 EMAIL : thaitourgroup@gmail.com : thaitour2000@hotmail.com : thaitourgroup@hotmail.com Line ID : boss692 Sky: thaitour2000@hotmail.com TAT License: 11/4861 Web : www.thaitourgroup.com
เบอร์โทร : 089-6782177 , 084-4327783 , 097-0402021,02-9100375
อีเมล : thaitourgroup@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top