lnwshop logo

SHDYGE34 บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5D4N (E3) ก.ย-ต.ค.

SHDYGE34 บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5D4N (E3) ก.ย-ต.ค.
หมวดหมู่ จีน
ราคา 16,800.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 2 ส.ค. 2559
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

 

 

 

 SHDYGE34 บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5D4N (E3) ก.ย-ต.ค.

 

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่  02-06 / 07-11 / 09-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-27

         28 ก.ย.-02 ต.ค. / 30 ก.ย.-04 ต.ค. 59                     ราคา 16,800.-

วันที่  05-09/07-11/12-16/14-18/26-30/28 ต.ค.-01 พ.ย. 59   ราคา 16,800.-

วันที่  19-23 / 21-25 ต.ค. (วันปิยมหาราช)                      ราคา 19,800.-

 

วันที่

กำหนดการ

เช้า

เที่ยง

เย็น

โรงแรม

1

สนามบินดอนเมือง-จางเจียเจี้ย(E3 8645:16.25-20.50)   

X

X

X

VIENNA HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

2

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน-สะพานสายรุ้ง

 

 

 

ä

ä

ä

JIANGTIAN HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

3

ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง)

ร้านใบชา-ลำธารแส้ทองทะเลสาบเป่าเฟิงหู (นั่งรถ VIP+ล่องเรือ)-ร้านผ้าไหม

ä

ä

ä

JIN HUA HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

4

ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า

หยางเจียเจี้ย)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร

ร้านนวดเท้า

 

ä

ä

ä

SUNSHINE HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

5

เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์ภาพวาดทราย-ร้านผลิตภัณฑ์ ยางพารา-จางเจียเจี้ย สนามบินดอนเมือง (E3 8646 : 21.50-00.35+1)   

ä

ä

ä

 

*** กรุณาเตรียม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ 1,250 บาท/ท่าน/ทริป

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน ***

ประกาศ :  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหูหนาน ได้มีการออกกฎระเบียบ กำหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริการ สิ่งของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบน้ำ รองเท้าแตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม **ดังนั้นกรุณานำสิ่งของใช้เหล่านี้ติดตัวมาด้วยตัวเอง****หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้สิ่งของดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรมกำหนดไว้ (กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ในห้องน้ำ แล้วคิดค่าบริการเมื่อท่านเช็คเอ้าท์ )

Pกำหนดการเดินทาง  เดือน กันยายน – ตุลาคม 2559

วันแรก              กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-จางเจียเจี้ย  

13.00 น.           —คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 สายการบิน NEWGEN AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

16.25 น.           เหิรฟ้าสู่ เมืองจางเจียเจี้ย โดยสายการบิน NEWGEN AIRWAYSเที่ยวบินที่ E3 8645 Q

20.50 น.           เดินทางถึง จางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

ã พักที่  VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง            จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-สะพานสายรุ้ง

เช้า                   ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  เป็นเมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย

เที่ยง                 ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่าน ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง  ที่จะทำให้ท่านสนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณอวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก นำท่านชม บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาอันลือชื่อของจีน บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้าน  ก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่น จากนั้นนำท่านชม สะพานสายรุ้ง สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อย ปี ก่อนที่จะเดินถึงสะพานนั้นท่านจะได้เห็นจุดเด่นของฟ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงราย เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชมชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ

หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียได้อันเนื่องมาจากการเปิดปิดฝายทดน้ำจึงทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับการล่องเรือได้หรือภัยทางธรรมชาติ  ทางบริษัทฯไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

ค่ำ                    ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารให้ท่านได้ผักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะเดินเล่นเพื่อชมแสง สี อันสวยงามของเมืองโบราณฟ่งหวง

พักที่ JIANGTIAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม            ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง)-ร้านใบชา-ลำธารแส้ทอง-ทะเลสาบเป่าเฟิงหู

                        (นั่งรถ VIP+ล่องเรือ)-ร้านผ้าไหม

เช้า                   ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992

เที่ยง                 ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านชม ภาพเขียนสิบลี้ ให้ท่าน นั่งรถราง ชมทิวทัศน์ของแนวทิวเขาสลับต้นสนและมียอดเขาและหินยักษ์ ที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆ มากกว่า 200 ลูก และลำธารไหลตัดผ่านเสมือนท่านกำลังล่องลอยอยู่ในภาพวาดของธรรมชาติ จากนั้นนำท่านแวะ ร้านใบชา  ชิมชาอวู่หลงของปักกิ่ง และชาที่มีชื่อเสียงต่างๆนำท่านเดินทางสู่ ลำธารแส้ทองซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนตามช่องเขาและชะง่อนผา ในระยะทาง 5,700 เมตร น้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษ สองฟากฝั่งจะมีหินแปลกประหลาดตั้งตะหง่านเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น หินแส้ม้าทอง เป็นต้น เสมือนหนึ่งกำลังท่องเที่ยวอยู่ในวิมานแห่งเทพนิยาย  เดินทางสู่ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู นำท่าน นั่งรถ VIP ของอุทยานฯ สู่จุดล่องเรือ นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ซึ่งเป็นทะเลสาบบนเขาสูงที่หาได้ยาก เนื้อที่ผิวน้ำรวม 30 เฮกดาร์ น้ำลึก ถึง 72 เมตร มีความยาวถึง 2.5 กิโลเมตร รายล้อมด้วยยอดเขา ยากที่จะแยกได้ว่าน้ำอยู่ในภูเขาหรือภูเขากันแน่จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีนให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น  

ค่ำ                    ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ã พักที่ JIN HUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่                ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้าหยางเจียเจี้ย)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง

                        เขาอวตาร-ร้านนวดเท้า

เช้า                   ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                        นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า จากนั้นนำท่านขึ้น เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ) อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย  ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร

เที่ยง                 ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านสะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา  ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดังเรื่อง อวตาร ได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจมิรู้ลืมและยากที่จะหาคำมาบรรยายได้   สมควรแก่เวลา นำท่านลงจากเขาด้วย กระเช้าหยางเจียเจี้ย จากนั้นนำท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ 

                        (หมายเหตุ : ขึ้น-ลงเขาด้วยลิฟท์ และ กระเช้า อย่างละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม / ไกด์ท้องถิ่นจะแจ้งให้ทราบ  ในกรณีที่กระเช้าหรือลิฟท์ปิดซ่อมบำรุงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ค่ำ                    ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ã พักที่  SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่ห้า              เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

เช้า                   ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่ง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน นำท่านขึ้นสู่เขาโดย นั่งกระเช้าขึ้น+ลงบันไดเลื่อน(หมายเหตุ : รายการนี้ไกด์จะดูความเหมาะสมของเวลา โดยการเลือกนั่งกระเช้าขึ้นและลงบันไดเลื่อน หรือเลือกขึ้นบันไดเลื่อนและลงกระเช้า กระเช้ามีความยาวถึง  7.5  กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที) ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้ง นำท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งพร้อมกับความเสียวของ ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร  จากนั้นนำท่านลงบันไดเลื่อนมาจนถึง ถ้ำเทียนเหมินซานหรือเรียกว่าถ้ำประตูสวรรค์  เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา

                        (หมายเหตุ : การนั่งกระเช้าขึ้น-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบำรุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้  / การนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ำเทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำเทียนเหมินซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  

เที่ยง                 ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านชม ภาพวาดทรายสถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อน จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก จากนั้นนำท่านแวะ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีน ได้นำผลิตภัณฑ์ยางพารามาทำเป็นเครื่องนอน ของใช้ในบ้าน ได้อย่างลงตัว

ค่ำ                    ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

21.50 น.           เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NEWGEN AIRWAYSเที่ยวบินที่ E3 8646 Q

00.35+1 น.      ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....

*************************

โหลดรายการทัวร์

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ***)

หมายเหตุ ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านหยก, ร้านนวดเท้า, ร้านผ้าไหม, ร้านใบชา, ร้านผลิตภัณฑ์ ยางพารา ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง *ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก* 

บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ

2 ท่านราคาท่านละ

(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ท่านละ

วันที่  02-06 / 07-11 / 09-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25    
          23-27 / 28
ก.ย.-02 ต.ค. / 30 ก.ย.-04 ต.ค. 59                

16,800 บาท

5,500  บาท

วันที่  05-09 / 07-11 / 12-16 / 14-18 / 26-30 /

          28 ต.ค.-01 พ.ย. 59                                            

วันที่  19-23 / 21-25 ต.ค. 59  (วันปิยมหาราช)

19,800 บาท

5,500  บาท

ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก และไม่รับจอยแลนด์

หมายเหตุ:        ราคาทัวร์นี้  ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

                        บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

1.       ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

2.        ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ราคา 800 บาท (ซึ่งต้องเดินทางไปและกลับพร้อมหมู่คณะเท่านั้น)กรณีที่ต้องการให้ยื่นวีซ่าเดี่ยว(ปกติ 4 วันทำการ) ต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม ท่านละ 700 บาท)

3.       ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

4.       ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

5.        น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 15 กิโลกรัม , สัมภาระถือขึ้นเครื่อง ท่านละ 5 กิโลกรัม 

6.       ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์  ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง

การประกันไม่คุ้มครอง

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

1.   ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2.   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

3.   ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4.  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ 1,250 บาท/ท่าน/ทริป , ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน

5.  ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น

การสำรองที่นั่ง   โทร.  02-9100375   02-9100870   089-6782177  แฟ็กซ์  02-9100870    

เงื่อนไขในการจองมัดจำท่านละ10,000บาทต่อท่านพร้อมถ่ายรูปหน้าPassportของทุกท่านส่งมาที่E-mail: thaitourgroup@gmail.com / Line id: boss692  เพื่อยืนยันการชำระเงิน โดยระบุชื่อและนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ หรือ Fax หน้า Passport มาที่ 02-9100870  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

ข้อมูลเพิ่มเติม  www.thaitourgroup.com

เงื่อนไขการให้บริการ

1.     ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

2.     เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

3.     คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

4.     เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน

5.     กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6.     การยกเลิก

6.1             ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป        เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

6.2             ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป        เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

6.3             ยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง          เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

6.4             ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการ

การันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง   หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเสื้อแขนกุดโชว์ไหล่ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง

4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง

5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

- เด็กอายุต่ำกว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) และสำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน)

- เด็กอายุต่ำกว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ,สำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร และต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น และ

 - เด็กอายุต่ำกว่า18ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด),สำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ , หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

- ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ขอสูติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง

6.เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

7. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า    เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)

8. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)

9.โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์

11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)      

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

1.      ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก

2.      นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

3.      นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า

4.      นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

·         ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,050 บาท

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

**ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน

มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!!

**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 

( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................................SURNAME............................................................

สถานภาพ     * โสด       * แต่งงาน           * หม้าย           * หย่า             

*  ไม่ได้จดทะเบียน  *  จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส........................................................................................................................................................................................

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  ................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ............................

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

...........   รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน..............................................................

ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..............................................................

ตำแหน่งงาน.................................................................

ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………........……………………………

........................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................

(สำคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่    * ไม่เคย    * เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว 

เมื่อวันที่..........เดือน..................ปี...................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี........................

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่    * ไม่เคย     * เคย  โปรดระบุ

เมื่อวันที่............. เดือน..............ปี..............  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี........................

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME........................................................................

RELATION...................................................................................................................................................................

2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME........................................................................

RELATION...................................................................................................................................................................

หมายเหตุ

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ทำงาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033           

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

CATEGORY

CONTACT US

089-6782177 , 084-4327783 , 097-0402021,02-9100375

เช็คเวลาทั่วโลก

  • - Bangkok
  • - Australia
  • - China
  • - Hong Kong
  • - New Zealand
  • - Japan

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านthai tour group
thai tour group
จัดรายการทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ นำเที่ยว ให้เช่ารถบัสปรับอากาศ รับจัดกิจกรม WALK RALLY / MC / Water Spot ห้กับบริษัทของท่านในลักษณะกรุ๊ปพิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่านสามารถเลือกได้ตามความ พอใจ จากรายละเอียดเหล่านี้.... 1. โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว 2. รถ (รถโค้ชปรับอากาศพร้อมสุขภัณฑ์) 3. ที่พัก (โรงแรม,รีสอร์ท,เต้นท์) จำนวนคน/ห้อง/หลัง 4. อาหาร (ภัตตาคาร, ร้าน, โรงแรม, แบบปิคนิค) จำนวนมื้อ 5. จำนวนคน ทัวร์เหมาหมู่คณะ Incentive Tour, Group Tour, MICE (Meeting Incentive Conferrence Exhibition) Walk Rally เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคคล และองค์แนวใหม่ที่พัฒนาให้เหมาะสม กับสภาพสังคมปัจจุบันโดยสอนให้รู้จักคิด รู้จักมองปัญหาในมุมกว้าง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประโยชน์ของWalk Rally 1. เรียนรู้หลักการ และเงื่อนไขของการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 2. ฝึกให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. ฝึกให้รู้จักวางแผนแก้ปัญหา และตัดสินใจร่วมกัน 4. ฝึกให้เข้าใจตนเอง ผู้อื่น และอุทิศตน และเสียสละให้ผู้อื่น 5. ฝึกการสื่อสาร การสั่งงาน การกระจายงาน และมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 6. ฝึกให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 7. ฝึกให้เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก ผู้จัดต้องเตรียม ห้องฝึกอบรมขนาดใหญ่ สามารถทำกิจกรรมได้สะดวก เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม LCD เครื่องอำนวยความสะดวก ให้การจัดฝึกอบรม อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมอาหารว่างให้คณะวิทยากร อัตราค่าบริการ 35,000- 45,000 บาท /ผู้เข้าอบรม 200-250 คน ราคานี้รวมด้วยทุกอย่างไว้ดังนี้ - จัดกิจกรรม Walk Rally 1 วัน - จำนวนคนเข้ากิจกรรม จำนวน 200-250 คน - ค่าเดินทางวิทยากร - ค่าเอกสารประกอบ - ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ท่าน - ค่าทีมงานจัด Walk Rally ประมาณ 15 คน หากลูกค้าต้องการให้เสนอราคากรุ๊ปเหมา+กิจกรรม Walk Rally รบกวนลูกค้า คลิกที่นี้กรอกข้อมูลคลิ๊กที่นี้ หรือ แบบฟอร์มที่ต้องการ ให้เราเสนอราคากรุ๊ปของท่านครับ ส่งมาที่ E-mail: thaitourgroup@gmail.com หรือ Fax มาที่ 02-9100870 มีข้อสงสัย 089-6782177 คุณบอส โทร. 02-9100375 02-9100870 089-6782177 แฟ็กซ์ 02-9100870 หมายเหตุ : สำหรับลูกค้ากรุ๊ป เรายินดีให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ครับ แต่หากลูกค้าต้องการให้เสนอราคา รบกวนลูกค้า กรอกข้อมูลด้านบน หรือ ส่งหนังสือแจ้งความต้องการ ให้เราด้วยครับ สัมมนา ดูงาน อบรม ประชุม จัดแสดงสินค้า หรือทัวร์ตามสั่ง THE THAI TOUR GROUP Co.,Ltd. TEL 02-910-0375 , 02-910-0870 FAX 02-9100870 MOBILE. 089-6782177 / 084-4327783 /097-0402021 EMAIL : thaitourgroup@gmail.com : thaitour2000@hotmail.com : thaitourgroup@hotmail.com Line ID : boss692 Sky: thaitour2000@hotmail.com TAT License: 11/4861 Web : www.thaitourgroup.com
เบอร์โทร : 089-6782177 , 084-4327783 , 097-0402021,02-9100375
อีเมล : thaitourgroup@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก